درباره ما

کارگاه فنی-تخصصی کارگاه

کارگاه فنی-تخصصی قائم یک از پایه گذاران جوشکاری فلزات غیر از آهن از قبل (سرب،برنج،چدن و… (بوده است که موسس کارگاه قبل از تاسیس کارگاه تحت تعلیم پیشکسوتان مجرب و قدیمی این شغل قرار گرفته است. این کارگاه در سالهای نخست، ابتدا به شیوه های قدیمی و سنتی با سرپیک های جوشکاری بوسیله گاز کاربیت ارائه خدمات میکرد، با گذر زمان مخازن کاربیت جای خود را به کپسول های استیلن داد که در حال حاضر با توجه به پیشرفت چشمگیر این فن هنوز در این کارگاه از این نوع جوشکاری که ما آن را به عنوان (جوشکاری مادر) یاد میکنیم استفاده میشود، مخصوصا در رابطه با فلزاتی مثل برنج، نقره، مس، سرب خشک . بدون اغراق می توان گفت در رابطه با جوشکاری بعضی از فلزات مثل سرب خشک که برای این فلز دقت و ظرافت بالا لازم است، این کارگاه جزء معدود کارگاه هایی است که هنوز این نوع فلز را به همان شیوه سنتی جوشکاری می کند. اکنون با گذشت نزدیک به نیم قرن از تاسیس این کارگاه و همچنین پیشرفت تکنولوژی و ورود دستگاه های تیگ (آرگون) به بازار کارگاه تخصصی فوق خدمات جوشکاری خود را همراه با آمیختگی تجربه و علم با عالیترین کیفیت ارائه می دهد .

 

imageedit_1_2283297147
کارگاه فنی-تخصصی قائم
کارگاه فنی-تخصصی قائم
کارگاه فنی-تخصصی قائم