تعمیر رینگ اسپرت

تعمیر رینگ اسپرت

خودروهای داخلی و خارجی جدید اکثرا دارای رینگ های زیبای اسپرت آلومینیومی هستند این رینگ ها از آنجایی که از جنس آلومینیوم خشک هستند دارای خاصیت شکنندگی می باشند و در هنگام تصادف و یا برخورد به جدول و یا در صورت افتادن داخل چاله های موجود در معابر و جاده ها و یا در صورت از اتفاق دیگر، دچار شکستگی و یا ترک میشوند و بخاطر اینکه لاستیک ها تیوب لس هستند امکان استفاده از آن نیست و باید تعمیر گردد. ما در کارگاه خود تعمیر رینگ اسپرت (شکستگی،تاب گرفتگی،ترک،کنده شدن قسمتی از رینگ و …) انواع خودروهای داخلی و خارجی را به بهترین نحو ممکن انجام خواهیم داد بصورتی که پس از تعمیر محل تخریب شده (شکسته،تاب گرفته، ترک خورده و …) قابل تشخیص نخواهد بود و در صورت نیاز نقاشی و پولیش کاری رینگ نیز انجام میشود

تعمیر رینگ اسپرت
تعمیر رینگ اسپرت