فیلم های ما

جوشکاری سرسیلندر با دستگاه آرگون


جوشکاری سرسیلندر


کف تراشی سرسیلندر نیسان


جوشکاری سرب خشک


بوش زدن جا پیج


بوش زدن جا پیج