پیچ در بیاری

پیچ در بیاری

انجام اموری از قبیل درآوردن پیچ های بریده، قلاویزکاری، حدیده، بازسازی مجدد جای پیچ های شکسته و زدن بوش آهنی