بازسازی و جوشکاری کارتر بنز ده تن

بازسازی و جوشکاری کارتر بنز ده تن

کارتر قسمتی از موتور است که در زیرین ترین بخش موتور قرار دارد. کار کارتر این است که روغن موتور را در خود نگه دارد. روغن موتور از طریق پمپ روغن از کارتر به تمام موتور پخش می شود و دوباره به کارتر برمیگردد همچنین وظیفه دیگر کارتر محافظت از میل لنگ و شاتون از اشیای خارجی نیز هست به همین دلیل اولین قسمتی از موتور که با اشیای خارجی برخورد میکند کارتر می باشد و کارتر اغلب از جنس آلومینیوم و آهن می باشد. اگر جنس کارتر از آلومینیوم باشد در اثر ضربه دچار شکستگی می شود در این صورت این قطعه باید تعویض یا تعمیر گردد که در بعضی موارد تعمیر مناسب تر از تعویض می باشد.

کارتر بنز
کارتر بنز ده تن