هرز شدن پیچ های انگشتی پیکان

بوش زدن پیچ های انگشتی پیکان به صورت درجا یکی از خدماتی است که کارگاه قائم برای تسهیل خدمات به هموطنان عزیز ارائه میگردد . در برخی از مواقع بعد از چند بار بازو بسته شدن پیچ های انگشتی ، دنده های جا پیچ ها از بین رفته و پیچ مربوطه دیگه سفت نمیشه . …

هرز شدن پیچ های انگشتی پیکان ادامه »